Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) „9 - DM - Emarsys” - „A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe egy nemzetközi reklám tevékenységet végző cégen (EMARSYS) kersztül DM kampány keretén belül - reklám anyagok előkészítését és hírlevelek kiküldését végzi, mely folyamatos rendszerességgel történik”-ban részt vevő személyek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat rögzíti.

Adatkezelési folyamat megnevezése:

9 - DM - Emarsys - A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe egy nemzetközi reklám tevékenységet végző cégen (EMARSYS) kersztül DM kampány keretén belül - reklám anyagok előkészítését és hírlevelek kiküldését végzi, mely folyamatos rendszerességgel történik

1. Az adatkezelő személye

A(z) „DM - Emarsys - A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe egy nemzetközi reklám tevékenységet végző cégen (EMARSYS) kersztül DM kampány keretén belül - reklám anyagok előkészítését és hírlevelek kiküldését végzi, mely folyamatos rendszerességgel történik” keretében megadott személyes adatok kezelése tekintetében egyes adatkezelés valósul meg.

Az adatkezelők köre (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelő”) a következő:

1.1. Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
Cégjegyzékszám: 13-17-000133
Postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
E-mail: adatvedelem@honda-eu.com
Honlap: www.honda.hu, www.hondahungary.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

2. Az adatkezelésre vonatkozó információk

2.1. Az adatkezelés nyilvántartási száma

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján nem kell külön nyilvántartásba venni.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján [az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján] a jogalap az alábbi:

Jogos érdek

2.3. Az adatkezelés célja

A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe egy nemzetközi reklám tevékenységet végző cégen (EMARSYS) kersztül DM kampány keretén belül - reklám anyagok előkészítését és hírlevelek kiküldését végzi, mely folyamatos rendszerességgel történik

2.4. A kezelt adatok köre

A jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenység az Érintett következő személyes adataira vonatkozik:

Honda (személyautó és motorkerékpár) márkakereskedések által értékesített, illetve szervizelt gépjárművek tulajdonosai (Név, E-mail cím)

2.5. Az adatkezelés módja

Címzettek kategóriái Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Tervezett adattárolási határidő 3. országba továbbítás címzettje Adattovábbítás garanciái Adatbiztonság leírása Tárolási helyek Tárolás formája Elfogadás / Tudomásul vétel bizonyítása
van Emarsys 0 A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az adatok érintett által kért törlése hiányában az adatok kezelése 1 évig tart. Amennyiben a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, az adatkezelő tájékoztatja az érintettet Van Van Informatikai Biztonsági Szabályzat (Aktuális Adatvédelmi szabályzat melléklete) K2D, K2D_Central adatbázis Nyilatkozat

2.6. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától számított A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Az adatok érintett által kért törlése hiányában az adatok kezelése 1 évig tart. Amennyiben a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, az adatkezelő tájékoztatja az érintettet-ig tart.

3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők adatfeldolgozóként igénybe veszik az alábbi adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) szolgáltatását:

Emarsys

DM tevékenyésg végzése, megadott ügyfél adatokra vonatkozóan

Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelők rendelkezései szerint, a fent meghatározott célból dolgozza fel, saját céljára nem folytat adatfeldolgozást, és a személyes adatokat az Adatkezelők rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztató 2.6. pontjában meghatározott ideig tárolja és őrzi meg.

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. [GDPR], valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

Az Adatkezelők védik a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, továbbá az Adatkezelők által alkalmazott technika megváltozása miatt történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1. Az Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelők jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségein keresztül:

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását;
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

5.1.1. Tájékoztatás kérése

Az Érintett kérelmére bármelyik Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett személyes adatainak kezelésével, továbbításával, feldolgozásával kapcsolatos az Infotv. 15. § (1) bekezdésben [GDPR 13-14. cikkeiben] meghatározott körülményekről (azaz pl. arról, hogy az Adatkezelők az Érintett milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik).

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban [GDPR 14. cikk (5) bekezdésében, valamint 23. cikkében] meghatározott esetekben tagadhatják meg.

Az Adatkezelők az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén 25 (huszonöt) naptári napon belül írásban adják meg az Érintettnek a tájékoztatást.

5.1.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésükre áll.

A személyes adatot az Adatkezelők törlik, amennyiben:

  • a kezelése jogellenes;
  • az Érintett az adatok törlését kéri;
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést nem zárja ki a törvény;
  • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Érintett kérésére, illetve abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk alapján a törlés feltételezhetően sértené az Érintett jogos érdekeit, az Adatkezelők törlés helyett zárolják a személyes adatokat. Az így zárolt személyes adatok csak addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél vagy ok, amely kizárta a személyes adat törlését.

5.1.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában [GDPR 21. cikkében] meghatározott okokból, így például abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás céljára történik.

Ebben az esetben az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül megvizsgálják a tiltakozást, és a vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatják.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

5.2. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.2.1. Hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Az Érintett az Infotv. 52. § (1) bekezdése [GDPR 77. cikke] alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai [GDPR VIII. fejezete] tartalmaznak.

A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

5.2.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése [GDPR 79. cikke] alapján bírósághoz fordulhat, a bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi Törvényszék előtt).

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:
www.birosag.hu/torvenyszekek