Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) „25 - a HCC (Honda Contact Centre) Ügyfélszolgálati partnerrel kapcsolatba lépő ügyfelek” (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat rögzíti.

Adatkezelési folyamat megnevezése:

25 - a HCC (Honda Contact Centre) Ügyfélszolgálati partnerrel kapcsolatba lépő ügyfelek

„25 - a HCC (Honda Contact Centre) Ügyfélszolgálati partnerrel kapcsolatba lépő ügyfelek” személyes adatainak kezelése tekintetében többes adatkezelés valósul meg.

1. Az adatkezelő személye

Az adatkezelők köre (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelő”) a következő:

1.1. Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

Cégjegyzékszám: 13-17-000133

Postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

E-mail: adatvedelem@honda-eu.com

Honlap: www.honda.hu, www.hondahungary.hu 

 (a továbbiakban: „Adatkezelő 1”)

1.2. Honda Motor Europe

Székhely: Cain Road, Brackwell, Berkshire, RG12 1HL

Cégjegyzékszám: 00857969

Postacím: Cain Road, Brackwell, Berkshire, RG12 1HL

E-mail: https://hondanews.eu/gb/en/cars/about/contact-us

Honlap: https://hondanews.eu

 (a továbbiakban: „Adatkezelő 2”)

2. Az adatkezelésre vonatkozó információk

2.1. Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek

2.2. Az adatkezelés célja

Honda Ügyfélszolgálati partnerrel (HCC) kapcsolatba lépő ügyfelek támogatása, felmerülő kérdések és problémák kezelése, megválaszolása.

2.3. A kezelt adatok köre

Az adatkezelési tevékenység az Érintett következő személyes adataira vonatkozik:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jármű típusa
 • Alvázszám
 • Futott km
 • Esetleges csatolmányok.

2.4. Az adatkezelés módja

Az Érintett személyes adataihoz hozzáférhetnek az Adatkezelő szerződésben meghatározott munkavállalói és megbízottjai. Az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek külföldre (3. pont), de az itt megnevezetten kívüli egyéb személyek részére nem.

2.5. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Amennyiben a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, az adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) szolgáltatását:

Cégnév:                        Concentrix Corporation (Honda Customer Center)

Székhely:                      Advance Business Center 1, 4 Samara street, Mladost 4,1766 Sofia, Bulgaria

Cégjegyzékszám:          -

Postacím:                     Advance Business Center 1, 4 Samara street, Mladost 4,1766 Sofia, Bulgaria

E-mail:                          info@honda.hu

Honlap:                         https://www.concentrix.com/contact/

adatfeldolgozó tevékenységének leírása: Honda Ügyfélszolgálati Központ (HCC) partnerrel kapcsolatba lépő ügyfelek támogatása, felmerülő kérdések és problémák kezelése, megválaszolása, adatrögzítés, tárolás.

Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelők rendelkezései szerint, a fent meghatározott célból dolgozza fel, saját céljára nem folytat adatfeldolgozást, és a személyes adatokat az Adatkezelők rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztató 2.5. pontjában meghatározott ideig tárolja és őrzi meg.

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

Az Adatkezelők védik a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, továbbá az Adatkezelők által alkalmazott technika megváltozása miatt történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1. Az Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelők jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségein keresztül:

 • kérelmezheti az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • kérelmezheti az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

5.1.1. Hozzáférési jog

Az Érintett kérelmére bármelyik Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, továbbá a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon az Adatkezelőktől.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak a GDPR 23. cikkében meghatározott esetekben tagadhatják meg.


Az Adatkezelők az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban adják meg az Érintettnek a tájékoztatást.

5.1.2. A helyesbítéshez, a törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fent felsoroltak a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén nem alkalmazandók.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

5.1.3. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.2. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.2.1. Hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Az Érintett az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai tartalmaznak.

A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

5.2.2. Adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése

Az Érintett a GDPR 77. cikk (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 22. § b) pontjában meghatározott esetben a Hatóságnál adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be.

Az adatvédelmi hatósági eljárásra vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 60-61. §-ai tartalmaznak.

5.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Infotv. 23. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelők valamelyike, illetve az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi Törvényszék előtt).

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:

www.birosag.hu/torvenyszekek